Oerol, Foto Michiel Landeweerd
Sluit
Home
Home
Bestuurs-verslag
inleiding

Fonds 21 steunt projecten en initiatieven voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij met als doel de Nederlandse samenleving te verrijken. Fonds 21 is een zelfstandige stichting die haar financiering ontvangt van Stichting Beheer SNS REAAL, eveneens een onafhankelijke stichting. Als bestuur van Fonds 21 kijken we met een tevreden blik terug op 2015. Het fonds heeft wederom veel belangrijke en interessante kunst- en cultuurprojecten en maatschappelijke projecten voor jongeren, mogelijk gemaakt. 2015 was het tweede jaar waarin het nieuwe beleid van het fonds van kracht was. Als gevolg van de nationalisatie van SNS REAAL in februari 2013 werd het donatiebudget in 2014 teruggebracht van € 14 miljoen naar € 10 miljoen per jaar.

Ceramix, Foto Jeroen van der Wielen

Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij

Door de inkrimping van het donatiebudget ligt sinds 2014 de focus op het ondersteunen van projecten van professionele kunst- en cultuurorganisaties in de verschillende kunstdisciplines.  € 7,5 miljoen van het donatiebudget wordt besteed aan projecten in de podiumkunsten, beeldende kunsten, vormgeving, architectuur, film, nieuwe media, digitale cultuur, literaire kunsten en educatie. Projecten die door het Nederlands publiek gezien en beleefd worden. Voor het werkterrein Jongeren & Maatschappij, met  de thema´s ondernemen, geletterdheid/mediawijsheid en financiële educatie, is € 2,5 miljoen beschikbaar. De door Fonds 21 op dit werkterrein ondersteunde projecten versterken de zelfredzaamheid van jongeren. De ondergrens van een projectaanvraag is gesteld op € 10.000. Het nieuwe profiel, de nieuwe naam en het nieuwe beleid hebben in 2015 verder ingang gevonden bij aanvragers. Het heldere logo van het fonds draagt zeker bij aan de naamsbekendheid.

 

339 bijzondere projecten

Het fonds heeft in 2015 veel werk verzet om het beschikbare budget van € 10 miljoen goed te besteden. Er werden 1026 aanvragen ingediend. De aanvragen zijn zorgvuldig behandeld en beoordeeld, conform de algemene voorwaarden en criteria, wat leidde tot 339 toekenningen.

Deze 339 projecten werden door Fonds 21 met  in totaal € 9.972.236 ondersteund. Ten opzichte van 2014 nam het aantal aanvragen toe met 0,7%. Fonds 21 maakt het beleid kenbaar via website, nieuwsbrieven en social media. De communicatie inspanningen over het inhoudelijk beleid hebben nog niet voldoende geleid tot een afname van het aantal niet passende aanvragen. 66% van de behandelde aanvragen moest worden afgewezen. Met de komst van een nieuwe website in voorjaar 2016 wil het fonds nog duidelijker communiceren waar het voor staat. 

 

79% van het jaarbudget is uitgekeerd aan projecten voor Kunst & Cultuur. Projecten binnen het werkterrein Jongeren & Maatschappij ontvingen 21% van het budget.

 

Knelpunten

Met het toekennen van financiële ondersteuning aan 339 projecten kan Fonds 21 een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd realiseren we ons dat  talrijke projecten op het werkterrein Kunst & Cultuur in nood zijn door de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Veel organisaties en instellingen kunnen ternauwernood het hoofd boven water houden. Bij de afrekeningen van projecten blijkt keer op keer dat, wegens gebrek aan voldoende financiële dekking, uitvoerenden en kunstenaars niet of te weinig worden betaald voor hun inspanningen. Een volstrekt ongewenste situatie, die ook politiek geagendeerd dient te worden.

 

Niet alleen in de kunst- en cultuursector zijn ongewenste situaties aan de orde, op het werkterrein Jongeren & Maatschappij wordt uitgekeken naar de gevolgen van de Wet Maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet, en de overheveling van taken naar de gemeenten, zoals op het terrein van jeugdzorg.  Samen met Instituut Gak heeft Fonds 21 in 2015 het initiatief genomen om middels een programmaregeling, bij te dragen aan de verandering van de beeldvorming van kwetsbare jongeren bij werkgevers. Deze regeling, gericht op scholen en zorginstellingen zal in 2016 worden uitgevoerd.

Rooster van aftreden bestuur

Het bestuur van Fonds 21 onderschrijft de Governance Code Cultuur.

 

 

Vergaderingen en besluiten

Het bestuur heeft in 2015 inzicht gekregen in de binnengekomen aanvragen, de toekenning van donaties en de organisatiekosten. Elk kwartaal is een management- en projectrapportage voorgelegd aan het bestuur.

 

In 2015 vergaderde het bestuur vier keer. Bij alle vergaderingen was de directeur aanwezig. Onder andere de volgende onderwerpen zijn besproken en vastgelegd:

 • Project- en managementrapportages
 • Jaarrekening 2014 en bijbehorende accountantscontrole
 • Jaarverslag 2014
 • Begroting 2016
 • Benoeming en herbenoeming leden commissies toewijzing
 • Herbenoeming bestuursleden Hoevenaars en Overmeer
 • Statutenwijziging
 • Keuze nieuwe accountant
 • Voorstel samenwerking Instituut Gak in het kader van een programmaregeling om de beeldvorming van kwetsbare jongeren bij werkgevers positief te beïnvloeden
 • Ondersteuning van het nieuwe operafestival Opera Forward van de Nationale Opera
 • Ondersteuning Moviezone, jongerenprogramma Eye

De jaarrekening over 2014 is door accountant PWC van een goedkeurende verklaring voorzien. Het bestuur heeft kennisgenomen van deze verklaring en de jaarrekening en het verslag vastgesteld.

 

In maart 2015 hebben voorzitter en vicevoorzitter een functioneringsgesprek gevoerd met de algemeen directeur. Het functieprofiel van de directeur is hierbij uitgangspunt. Het bestuur oordeelde positief over het functioneren van de directeur en heeft waardering uitgesproken voor de wijze waarop in korte tijd het fonds opnieuw gestalte heeft gekregen.

 

Statuten aangepast

Het bestuur heeft de statuten van Stichting Fonds 21 op een onderdeel laten aanpassen. De mogelijkheid voor herbenoeming van bestuursleden werd door deze statutenwijziging verlengd van twee naar drie maal. Bestuurslid J.M. Overmeer,  die namens Stichting Beheer SNS REAAL zitting heeft in het bestuur, moest statutair aftreden in maart 2015. Het bestuur achtte het in het belang van de continuïteit wenselijk dat de heer Overmeer nog een periode bestuurslid kan blijven in het licht van de gerechtelijke procedures die door de Stichting Beheer SNS REAAL vanwege de onteigening van de aandelen door de nationalisatie van SNS REAAL aanhangig zijn gemaakt. De statuten zijn daarop aangepast.

 

Commissies toewijzing

In de commissie toewijzing Kunst & Cultuur worden projectaanvragen behandeld met een aangevraagd bedrag boven € 40.000. In de commissie Jongeren & Maatschappij worden projecten behandeld met een aangevraagd bedrag boven € 25.000. Het bestuur beslist over aanvragen vanaf € 250.000.

 

Commissie Toewijzing Kunst & Cultuur

 • Lucia Claus
 • Marie Hélène Cornips
 • Boris van der Ham
 • Bert Janmaat


Commissie Toewijzing Jongeren & Maatschappij

 • Marie Hélène Cornips
 • Frits Spangenberg
 • Kamran Ullah

 

Afscheid lid commissie toewijzing Kunst & Cultuur

Met ingang van 31 december 2015 heeft commissielid Lucia Claus, na een periode van drie jaar,  haar taken als commissielid van de commissie toewijzing Kunst & Cultuur neergelegd. Zij heeft ruimte willen maken voor een nieuw te benoemen commissielid met expertise op andere terreinen. Het bestuur is Lucia Claus erkentelijk voor haar deskundige inbreng in de toewijzingscommissie. Met ingang van 2016 is Marente Bloemheuvel door het bestuur benoemd als haar opvolger.

Verwachting 2016

Fonds 21 gaat weer een spannend jaar tegemoet. De organisatie wordt uitgebreid met een adviseur Kunst & Cultuur en een interne communicatiemedewerker. Het fonds wil het profiel verder verscherpen en de beleidsdoelstellingen meer uitdragen waardoor verwacht mag worden dat meer passende aanvragen worden ingediend. De aandacht zal uitgaan naar de evaluatie van ondersteunde projecten. Onderzocht zal worden of de impact van gehonoreerde projecten beter gemeten kan worden. Ook gaat het fonds pro actiever te werk, samen met aanvragers aan de slag om nieuwe projecten gerealiseerd te krijgen. Ruim 300 projecten hopen we te ondersteunen met  € 10 miljoen die door Stichting Beheer SNS REAAL is toegezegd voor 2016.

Risicomanagement & Governance
Orkater, De terugkeer van Hans en Grietje, Foto onbekend

Algemeen

Fonds 21 hanteert en onderhoudt een stelsel van systemen, procedures, limieten, rapportages en controles om de risico’s te beheersen. De structuur en organisatie van de processen zijn ingericht conform de geldende wet- en regelgeving en de eigen doelstellingen. De risico’s van het fonds worden vastgesteld door de directie en het bestuur. Monitoring van het risicomanagement is ondergebracht bij de directie en de manager financiën & bedrijfsvoering. Zij analyseren de risico’s, bereiden beleids- en richtlijnen voor en coördineren het risicomanagement.


Operationeel risico

Fonds 21 loopt in zijn bedrijfsvoering operationele risico’s. Het operationele risico heeft betrekking op de kans dat het fonds schade of verlies leidt als gevolg van inadequate of falende processen, systemen, menselijk gedrag of externe gebeurtenissen. Het fonds tracht deze risico’s zoveel mogelijk te beperken door te zorgen voor duidelijke beleidslijnen, rapportages en procedures voor alle bedrijfsprocessen. Veel beheersmaatregelen zijn ingebed in IT-systemen en vastgelegd in procedures en werkinstructies. Opleiding, ervaringsniveau en betrokkenheid van de medewerkers werken hierbij ondersteunend. De omvang van de organisatie brengt een beperkte mate van afhankelijkheid van bepaalde belangrijke personen met zich mee. Een speciaal onderdeel van het operationeel risicomanagement is IT-beveiliging en bedrijfscontinuïteit. De werkzaamheden om risico’s te beheren worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Bij strategische beslissingen worden de consequenties met betrekking tot de operationele risico’s consequent in beeld gebracht en gemonitord.


Projectrisico

Door aanvragers ingediende projectvoorstellen worden afgewogen, beoordeeld en geëvalueerd. Onderdeel van de besluitvorming is de beoordeling van de mogelijkheid dat het fonds niet correct wordt voorgelicht en de beslissing over het al dan niet toekennen van een bijdrage neemt op basis van onjuiste informatie. Een ander element van het projectrisico, is het mogelijke afbreukrisico van projecten. Het proces van oordeel- en besluitvorming is vastgelegd in beleid van het fonds en vertaald naar werkprocedures en een bevoegdhedenmatrix. Beslissingen omtrent het toekennen van projecten worden genomen op basis van mandaten, waarbij de verschillende niveaus geacht worden de pro’s en contra’s van aanvragen te onderkennen. De projecten worden zowel van tevoren als achteraf geanalyseerd en de bevindingen van deze analyse worden vastgelegd in het IT-systeem. Bij eventuele vervolgaanvragen wordt de eerdere gang van zaken meegewogen in de oordeelsvorming. Projectrisico’s worden tevens beperkt door het werken met voorwaardelijkheid van toezeggingen. Zeker ingeval van meerjarige toekenningen kan door middel van het regelmatig toetsen van de werkelijkheid aan de voorwaarden het projectrisico worden beperkt.

 

Risico’s en financiële omvang van samenwerkingsverbanden

Fonds 21 is voor zijn financiering afhankelijk van Stichting Beheer SNS REAAL. Indien door Stichting Beheer wordt besloten de financiering van Fonds 21 te beëindigen, wordt de mogelijkheid geboden gedurende twee jaar na aankondiging van de beëindiging de lopende verplichtingen af te wikkelen.


Financiële risico’s

Het financieel resultaat van Fonds 21 is opgebouwd uit drie posten:

• Resultaatsuppletie Stichting Beheer SNS REAAL

• Besteed aan de doelstelling (toekenningen minus vrijval van eerder toegekende bedragen)

• Bureaukosten


Resultaatsuppletie

Resultaatsuppletie door Stichting Beheer SNS REAAL vindt plaats conform de statuten.


Toekenningen en vrijval van eerder toegekende bedragen

Toekenningen vinden plaats conform de begroting. Vrijval van eerder toegezegde bedragen kunnen in principe worden herbesteed in hetzelfde jaar. Volgens procedure worden projecten die achterstallig zijn met betrekking tot de afrekening, gerappelleerd.

 
Toekomstinformatie, belangrijkste variabelen in de begroting

 

Toekenningen

Fonds 21 is voor zijn budget toekenningen afhankelijk van de financiële ruimte die Stichting Beheer SNS REAAL biedt. Dit budget wordt telkens voor één jaar toegezegd. Het fonds zet zijn gelden uit na beoordeling van aanvragen. Hierbij gaat het fonds voor inhoudelijke kwaliteit en voor een brede financiering van projecten in plaats van eenzijdige afhankelijkheid van het fonds.

 

Bureaukosten

Ook in 2015 is scherp gelet op de bureaukosten. Deze bedroegen 11% van de totale lasten. Directie en bestuur vinden dat een meer sobere organisatie past in het huidige tijdsgewricht. Circa 60% van de bureaukosten betreft vaste kosten. Het gaat hierbij met name om de personeelskosten van medewerkers met een vast dienstverband, huurverplichtingen en leaseverplichtingen. Ook ten aanzien van andere kosten bestaan er vaste verplichtingen zoals de contracten voor de schoonmaak en de licenties voor het gebruik van de ICT-systemen. 40% van de kosten is aan te merken als variabel. Deze kosten worden gemaakt om de bureauorganisatie te kunnen uitvoeren, maar zijn niet gebaseerd op vaste contracten.

 

Reputatierisico

Binnen de organisatie wordt door middel van bewustwording en betrokkenheid van medewerkers getracht het reputatierisico te minimaliseren. Dit omvat onder andere het opleiden van medewerkers, het zo transparant mogelijk afleggen van verantwoording over activiteiten en het zorgvuldig selecteren van samenwerkingsverbanden. Speciaal onderdeel van het reputatierisico is het risico dat nevenfuncties van bestuursleden, directie en medewerkers meebrengen. Door middel van het monitoren van de hoofd- en nevenfuncties wordt het reputatierisico zoveel mogelijk beperkt. In geval van calamiteiten zorgt het fonds voor tijdige en juiste informatie en communiceert het actief.

 

Compliance en integriteit

Fonds 21 kent interne beleidsregels en procedures die waarborgen dat de bedrijfsvoering plaatsvindt overeenkomstig relevante wet- en regelgeving inzake klanten en zakelijke partners. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de mate waarin het fonds zijn eigen regels en procedures naleeft. De interne aspecten van integriteit betreffen het voorkomen en zo nodig transparant beheren van tegenstrijdige belangen en het afschermen van vertrouwelijke informatie. De externe aspecten van integriteit hebben vooral betrekking op het toekennen van donaties. In 2015 zijn er geen incidenten geweest op het gebied van compliance en integriteit. Fonds 21 is niet betrokken geweest bij gerechtelijke procedures of sancties die samenhangen met het niet nakomen van wet- en regelgeving.


Dankwoord

Als bestuur van Fonds 21 willen we iedereen bedanken die in 2015  heeft bijgedragen aan de resultaten van het fonds. We bedanken de aanvragers voor hun bijzondere initiatieven. We bedanken de leden van de commissies toewijzing voor hun inzet en toewijding. We bedanken de medewerkers van het bureau en de directeur voor hun grote inzet en enthousiasme.

 

Bestuur Fonds 21

Utrecht, 9 maart 2016

Relevante (neven-)functies

Per 31 december 2015

 

E.H. Swaab (Els, 1946), voorzitter

Arbiter/mediator

Lid Geschillencommissie DSB

Lid Tuchtraad Financiële Dienstverlening

Voorzitter STAK Maarsen Groep

Lid Raad van Commissarissen CED Holding

Vicevoorzitter en secretaris Raad van Toezicht Stichting  Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Voorzitter Pensioenraad Zorg en Welzijn

Lid Bestuur STAK Goudse Verzekeringen BV

Lid Raad van Toezicht Gerrit Rietveld Academie

Voorzitter Raad van Toezicht Oerol festival, Terschelling

Voorzitter Raad van Commissarissen Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Voorzitter College van Regenten Fonds Sluyterman van Loo
Voorzitter Bestuur Kunsten Israel
Lid Raad van Toezicht Jeroen Bosch 500

Voorzitter Bestuur STG (Stichting Groepstelevisie)

Voorzitter Bestuur SGN (Stichting Gesloten Netwerken)

Voorzitter Bestuur Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

 

N. Albayrak (Nebahat, 1968), vice-voorzitter

Vice President External Communications Upstream International, Royal Dutch Shell
Lid Raad van Advies M4B, Military Talent for Business Solutions

 

J.M. Overmeer (Jan, 1946)

Lid Raad van Commissarissen Allianz Holland Paraplufonds N.V.

Lid Raad van Commissarissen Blue Sky Group

Voorzitter Bestuur Stichting Beheer SNS REAAL

 

A.H.A. Hoevenaars (Nol, 1949)

Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn
Niet uitvoerend lid van het Bestuur Chesnara BV
Lid Bestuur Stichting Beheer SNS REAAL
Bestuurslid Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg

2015 in het kort
Resultaten

In 2015 heeft Fonds 21 1026 aanvragen ontvangen, enkele meer dan in 2014. In totaal werden 339 projecten ondersteund met een financiële bijdrage. Aan dit brede scala aan projecten heeft het fonds € 9,97 miljoen besteed.

Aantal ontvangen aanvragen

Fonds 21 in het kort
Missie

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken. Ook hebben we oog voor experiment en vernieuwing.

Naast financier, zijn wij een betrokken partner en adviseur, met scherp zicht op de kansen en uitdagingen van nu. Met wisselende programmaregelingen hebben we aandacht voor actuele thema’s die een nieuwe en waardevolle impuls geven aan de verschillende sectoren.

Blikopeners, Foto Stedelijk Museum
Doelstellingen

Een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving is het doel van Fonds 21. Daarom vormt het Nederlandse publiek de rode draad in ons kunst- en cultuurbeleid. We vinden het belangrijk dat de door het fonds ondersteunde projecten kwalitatief sterk zijn. Met de ondersteunde projecten binnen Jongeren & Maatschappij willen we jongeren betere kansen geven om zich staande te houden in de samenleving. Met een jaarbudget van € 10 miljoen dat beschikbaar wordt gesteld door Stichting Beheer SNS REAAL, ondersteunt het fonds projecten van professionele kunstinstellingen en initiatieven die de zelfredzaamheid van jongeren stimuleren. Fonds 21 richt zich hierbij op de generatie van de 21e eeuw. Op ondernemende mensen die een bijdrage willen leveren aan kunst en cultuur en aan de samenleving. 

Meer dan alleen donateur is Fonds 21 een partner die zich richt op samenwerking met partijen, om samen de gestelde doelen te bereiken.

Onze doelgroepen

De aanvragers van een financiële bijdrage zijn onze belangrijkste doelgroep. We hebben het dan over professionele kunst- en cultuurinstellingen en maatschappelijke organisaties die gericht zijn op onze thema-gebieden voor jongeren. Naast de aanvragers richten wij onze communicatie o.a. ook op collega-fondsen, beleidsbepalers, sector instituten en sociale ondernemers.  Het Nederlands publiek willen wij kennis laten nemen van de projecten die we steunen.

Betrokkenheid

Een goede verstandhouding en samenwerking met onze doelgroepen vinden we belangrijk. Directie en adviseurs zijn ook in 2015 actief naar buiten getreden en bezochten veel ondersteunde projecten, voerden gesprekken met (potentiële) aanvragers en lieten zich informeren door organisaties die binnen de verschillende pijlers en sectoren actief zijn. Ook het monitoren van door het Fonds 21 ondersteunde projecten is belangrijk. Op die manier wordt onze kennis over ondersteunde projecten up to date gehouden. De adviseurs houden de actualiteit scherp in het oog en volgen de ontwikkelingen in de diverse sectoren.

Er is regelmatig informeel contact met private en publieke fondsen. We overleggen over relevante ontwikkelingen en wisselen informatie uit. Fonds 21 neemt deel aan het overleg van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Samen met VSBfonds neemt Fonds 21 regelmatig het initiatief tot het laten uitvoeren van onderzoeksstages. Ook in 2016 zal een stagiair bij beide fondsen een stage doen.  

Naam Fonds 21

Met de naam Fonds 21 laten we zien dat we een fonds zijn dat oog heeft voor de uitdagingen en kansen van deze tijd. Om bekendheid te geven aan onze naam en het fonds onder de aandacht van publiek te brengen, hebben we een aantal keren een advertentie en een trailer geplaatst in media van ondersteunde projecten.

Efficiency

Efficiënt werken en een effectieve besteding van de budgetten moeten er voor zorgen dat ons geld zo goed mogelijk besteed wordt. Daarom hebben we in 2015 ingezet op verdere digitalisering van het aanvraag- en behandelproces.  Zo zorgen we voor een (nog) efficiëntere organisatie. Die effectieve inzet van gelden verlangen we ook van de door ons ondersteunde projecten. Op basis van inhoudelijke en financiële evaluaties beoordelen wij of een project conform de ingediende plannen is uitgevoerd.

Toekenningen-beleid
Inleiding

Voor projecten binnen Kunst & Cultuur is 75% van ons donatiebudget gereserveerd. De overige 25% is bestemd voor Jongeren & Maatschappij. Aanvragers kunnen gedurende  het hele jaar voorstellen voor financiële ondersteuning indienen. Aanvragen worden uiterlijk binnen vier maanden behandeld.

 

Fonds 21 initieert programmaregelingen, die naast financiële steun ook gericht zijn op samenwerking en kennisdeling. Van de door ons ondersteunde projecten verwachten we dat de aanvragers onze bijdrage verantwoord en in lijn met de afspraken besteden. Op basis van inhoudelijke en financiële evaluaties beoordelen wij of een project conform de ingediende plannen is uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, kunnen we de donatie aanpassen of intrekken. In 2016 willen we met name de eisen aan de inhoudelijke evaluatie verder uitwerken zodat we meer inzicht krijgen in de effecten van de beoogde resultaten.

Kunst & Cultuur
Klik! Amsterdam Animation Festival, Foto Job, Joris en Marieke

Binnen dit veel omvattende werkterrein steunt Fonds 21 initiatieven om een groter of juist een ander, nieuw publiek te bereiken. Het fonds richt zich daarbij uitsluitend op professionele instellingen in de kunst- en cultuursector.  We hebben ook aandacht voor bijzondere projecten en experimenten voor een kleiner en/of nieuw publiek en staan open voor educatieprojecten. We ondersteunen een breed scala aan (interdisciplinaire) projecten op het gebied van muziek, theater, dans, e-culture, design, mode, beeldende kunst, architectuur, literatuur, fotografie, nieuwe media en andere disciplines.  Ook festivals, publicaties, mediaproducties en educatieprojecten kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning.

Verdeling toekenningen Kunst & Cultuur

 

Literaire kunsten

Saint Amour
Behoud de Begeerte
12.500
Meer info
Landelijke interdisciplinaire literaire tournee in theatrale setting
Boekids Festival 2016
Boekids
25.000
Meer info
Literair festival gericht op kinderen en jongeren van 4 tot en met 15 jaar
Tilt 2015
Book Awake
10.000
Meer info
Festival in Tilburg waarbij literatuur wordt gekoppeld aan theater, muziek, film en beeldende kunst
City2Cities: Internationale Literatuurdagen Utrecht
Het Literatuurhuis
15.000
Meer info
Interdisciplinair literair festival dat twee Europese steden met elkaar verbindt
Logos Festival
Logos
15.000
Meer info
Meerdaags festival rondom het woord voor een breed publiek
Hallo Gedicht!
Poetry International
15.000
Meer info
Landelijke tournee met masterclasses poëzie lezen van Anne Vegter
Read My World
Read My World
20.000
Meer info
Internationaal literair festival met ontmoeting tussen diverse literaire culturen
Internationaal Storytelling Festival Amsterdam 2015
Storytelling Centre
12.500
Meer info
Storytellingfestival met als thema migratieverhalen

 

Podiumkunsten

2 Turven Hoog Festival 2015 / 2 Turven Hoog op locatie
2+ Producties
30.000
Meer info
Landelijk theaterfestival voor peuters en kleuters
We doen het zelf wel
Acteursgroep Wunderbaum
40.000
Meer info
Theatervoorstelling over de participatiesamenleving

Lees meer
Afrovibes Festival 2015
Afro Vibes
20.000
Meer info
Festival met theater-, dans- en muziekproducties en design uit Zuidelijk Afrika
Kingdom of Earth
Akkers en Velden
12.000
Meer info
Muzikale locatievoorstelling in Leeuwarden naar Tennessee Williams
Internationaal Ud Festival Nederland
Amsterdams Andalusisch Orkest
15.000
Meer info
Festival over de rijke variatie van het ud instrument
Much Ado About Nothing
Amsterdamse Bostheater
25.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling op basis van tekst van Shakespeare
Blue Technology
Area 51
30.000
Meer info
Multidisciplinaire dansvoorstelling gebaseerd op moderne technologieën
The God Squad
Ausdauer
10.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling gebaseerd op werk van Messiaen en Houellebecq
Built for it
BackBone
15.000
Meer info
Interdisciplinaire hedendaagse dansvoorstelling met hiphopelementen
Don Giovanni, anno 1815
Barokopera Amsterdam
13.000
Meer info
Theatraal concert op basis van werk van Mozart, tweede deel van tweeluik
Gezien Giacometti
Beppie Blankert Dansconcerten
25.000
Meer info
Interdisciplinaire dansvoorstelling gebaseerd op boek over Giacometti
Een coming of age voor bejaarden
Berg&Bos Theaterproducties
20.000
Meer info
Theatervoorstelling over twee ex-geliefden die elkaar terug zien op de plek waar ze elkaar vijftig jaar eerder ontmoetten
GOD.
BOG.
18.000
Meer info
Theatervoorstelling over de vraag of ergens in geloven een noodzakelijk overlevingsmechanisme is
Dit is Geen Theater
BonteHond
20.000
Meer info
Drempelverlagende theatervoorstelling over theater als kunstvorm
BRISK speelt Bach
BRISK
10.000
Meer info
Concerten met bewerkingen van en aanvullingen op het werk van J.S. Bach
Cello Biënnale Amsterdam 2016
Cello Biënnale Amsterdam
110.000
Meer info
Tweejaarlijks festival rond de cello met concerten van bekende musici en jong talent, een uitgebreide randprogrammering en een artist en composer in residence
De Zwarte Doos
Circus Treurdier
25.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling over vergankelijkheid
Man met Hoed
Circuswerkplaats Boost
15.000
Meer info
Circustheatervoorstelling voor in de kleine theaters
CLUB CLUB GEWALT 3.0
Club Gewalt
12.000
Meer info
Voorstelling van jong muziektheatercollectief
LEEF!
Collected Works
10.000
Meer info
Solovoorstelling over Laura Maaskant, een meisje van 15 dat kanker heeft
Cross-linx 2016
Cross-Linx
25.000
Meer info
Reizend festival in vier steden gericht op cross-overs tussen avant-garde popmuziek en actuele muziek met focus op jong publiek
Karavaan Festival
Cultuurcompagnie Noord-Holland
40.000
Meer info
Theaterfestival in Noord-Holland met site specific voorstellingen
Dr. Jekyll and Sister Hyde / B-Movie Orchestra Theater- en Clubtour 2016
Dampend Wak
25.000
Meer info
Bigbandoptredens en randprogrammering om het B-filmgenre en de bijbehorende muziek nieuw leven in te blazen
Dancing on the Edge Festival 2015
Dancing on the Edge
45.000
Meer info
Podiumkunstvoorstellingen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika
Jubel
Danstheater AYA
10.000
Meer info
Drie jonge choreografen geven hun interpretatie van werk van Wies Bloemen
Light
Date Dans en Theater
35.000
Meer info
Dansopera met nieuwe composities
Festival De Keuze
De (Internationale) Keuze
50.000
Meer info
Internationaal podiumkunstenfestival met een vernieuwende programmering
Vers Bloed
De Balie
15.000
Meer info
Serie van vier programma's waarin actuele kunst en cultureel-maatschappelijke projecten van jonge makers worden gepresenteerd aan een jong publiek
De No Future Show
De Bloem van de Natie
10.000
Meer info
Eerste voorstelling uit drieluik door jong theatercollectief
Hoeveel zou de wereld wegen?
De Edele Wolf
11.000
Meer info
Muzikale familievoorstelling (6+) over nieuwsgierigheid als sluitstuk van een drieluik rondom het thema verlies
Stripverhaal
De Gemeenschap
12.000
Meer info
Tekst- en bewegingsvoorstelling van Roy Peters
Woestijnzusters
De Meervaart
25.000
Meer info
Tragikomedie over drie vriendinnen die er goed aan denken te doen een goed doel te steunen middels een women only jeeprally door de woestijn
Andalus Voices
De Meervaart
16.000
Meer info
Concerten met randprogrammering op diverse podia in Nederland gericht op de vocaal-muzikale variaties van ruim tien eeuwen muziek en literatuur met Andalusische roots.
PAX Europa
De Nieuw Amsterdam
24.000
Meer info
Theatervoorstelling met jonge en zeer ervaren makers waarin de huidige positie van Europa ter discussie wordt gesteld
De Tekstsmederij
De Tekstsmederij
11.000
Meer info
Project waarin jonge toneelschrijvers worden gekoppeld aan jonge regisseurs en nieuwe toneelteksten worden uitgevoerd
Nederlands Theater Festival en Amsterdam Fringe 2015
De Theaterdagen
80.000
Meer info
Meerdaags festival dat artistieke ontwikkelingen op theatergebied agendeert en toont, daarnaast de beste voorstellingen van het afgelopen seizoen programmeert en in de Fringe jonge talenten een podium biedt
Bandieten
De Theatertroep
12.000
Meer info
Familievoorstelling gebaseerd op de film The Ladykillers
Eichmann. Een opera over de vrije wil
De tienduizend dingen
25.000
Meer info
Nieuwe opera gebaseerd op boek van Hannah Arendt over de vrije wil
RAARRR
De Veenfabriek
20.000
Meer info
Kleinschalige muziektheaterproductie die een pleidooi houdt om de wereld van actuele muziek onbevangen te benaderen

Lees meer
Piano-Etudes
De Vierde Wand
12.000
Meer info
Interdisciplinaire muziektheatervoorstelling met teksten en beeld
Festival WhyNot
De Vreemde Beweging
13.000
Meer info
Dansfestival met jonge makers gericht op nieuw publiek
De Wentel: Revolutie
De Werelden van Schalk
15.000
Meer info
Eerste voorstelling in een serie van een nieuw soort 'smartphone-theaterstukken', over keuzes van ambtenaren van de geheime dienst binnen een dictatoriaal regime
BAM
Delphine
20.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling geïnspireerd op de Oberioe-avonden van de Russische avant-garde kunstenaar Daniil Charms
Chapman for President
Eef van Breen Producties
20.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling van Eef van Breen
Opa en Oma Diploma
Eigen Werk
17.500
Meer info
Muziektheatervoorstelling (6+) over twee ouderen die geen kleinkinderen hebben maar wel hun Opa en Oma diploma willen halen
Honger
Fantasten
24.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling voor jong publiek
Galatasaray
Fluxus
20.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling op locatie over de liefde tussen een Turks meisje en een Nederlandse jongen in de historische setting van de 1e generatie gastarbeiders in 1965
10 jaar onvoorwaardelijk
Frommermann
13.000
Meer info
Close Harmony Concertserie op het snijvlak van klassieke en lichte muziek voor een zeer divers publiek
De wilde eend
Gasthuis Frascati
20.000
Meer info
Bewerking van toneelstuk van Ibsen door jonge theatermaker, uitgevoerd door jonge acteurs
Gaudeamus Academy & Muziekweek 2015
Gaudeamus Muziekweek
30.000
Meer info
Festival op het gebied van hedendaagse muziek dat aandacht besteedt aan jonge componisten
Straussvogel
Groots en Meeslepend
12.500
Meer info
Eenmansoperette van Steef de Jong waarin walskoning Johann Strauss jr. en zijn operette Die Fledermaus centraal staan
Tomte
Het Filiaal
15.000
Meer info
Kindervoorstelling met verstilde actuele muziek
De VeeVoederFabriek
Het Groote Hoofd
25.000
Meer info
Theatervoorstelling op locatie over verdwijnende zekerheden
Holland Dance Festival 2016
Holland Dance Festival
40.000
Meer info
Tweejaarlijks festival in Den Haag op het gebied van de ontwikkelingen in de hedendaagse dans
The Day After
Holland Opera
20.000
Meer info
Jeugdopera op locatie Fort Rijnauwen
Over het IJ Festival 2016
IJ Producties
50.000
Meer info
Theaterfestival op diverse locaties in Amsterdam
Boulez festival
INSOMNIO
25.000
Meer info
Vierdaags festival rond componist en dirigent Peirre Boulez

Lees meer
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht
25.000
Meer info
Vijfdaags kamermuziekfestival onder artistieke leiding van Janine Jansen
14e editie Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
11.000
Meer info
Kleinschalig kamermuziekfestival met uitgebreide randprogrammering
3e Internationaal Stiltefestival
Internationaal Stiltefestival
30.000
Meer info
Tweejaarlijks festival dat non-verbale voorstellingen voor kinderen presenteert in een internationale context op vercshillende locaties in West Brabant
Macbeth & Young Macbeth
International Choreographic Arts Centre
20.000
Meer info
Danstheatervoorstelling met randprogrammering
Koorbiënnale 2015
Internationale Koorbiënnale Haarlem
0
Meer info

Internationaal festival dat van belang is voor de vernieuwing van de koorsector

Liebeskrank
Jay Bee
15.000
Meer info
Cross-over theatrale muziekvoorstelling op het snijvlak van klassiek/jazz/impro op basis van werk van Schubert
International Jazz Festival Middelburg 2015
Jazzpodium Middelburg
10.000
Meer info
Jazzfestival met vernieuwende cross-over programmering en aandacht voor jong talent
Over Onze Vader
Jens van Daele
15.000
Meer info
Interdisciplinaire dansvoorstelling over het levensverhaal van de ouders van de choreograaf
Jonge Harten 2015
Jonge Harten
35.000
Meer info
Theaterfestival gericht op jonge doelgroep
Julidans 2015
Julidans
50.000
Meer info
Twee weken durend festival dat de ontwikkelingen in hedendaagse dans in internationaal verband belicht en toont
Saida - de liefde overleeft
Julius Leeft!
15.000
Meer info
Film noir - achtige theatermonoloog over alleenstaande moeder
Jip en Janneke verteld door Wijnand Stomp
Kalebas Produkties
10.000
Meer info
Verteltheatervoorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar waarin ze via Jip en Janneke kennis maken met de Caraïben
Serie Winnaars
Kamermuziek Amsterdam
15.000
Meer info
Landelijke concertserie van zeer getalenteerde jonge musici
Total Eclipse Of The Heart
Kassys
13.000
Meer info
Gezongen voorstelling over de kracht van popmuziek door Liesbeth Gritter
Oost West
Kat op het spek
15.000
Meer info
Theatervoorstelling van jonge makers op basis van briefwisseling met schrijvers
Summer Dance Forever 2015
Kindred
25.000
Meer info
Urban dance festival met voorstellingen, battles, showcases en workshops
Lichterlaaie
Koperkwintet KWIVR
20.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar en de groepen 5 en 6 (in schoolverband)
CaDance festival
Korzo
15.000
Meer info
Tweejaarlijks festival voor moderne dans dat veel aandacht besteedt aan het werk van jonge choreografen
Happy Birthday Mammie
Kunstolie
20.000
Meer info
Theatervoorstelling over depressiviteit en suïcide
Club Paradis
Landgenoten
12.500
Meer info
Theatervoorstelling over de Nederlands-Marokkaanse moeder Hayat en haar zoon die een zelfmoordaanslag pleegde
Oranjewoud Festival, editie 2016
Landgoedconcerten Oranjewoud
25.000
Meer info
Multidisciplinair muziekfestival op landgoed Oranjewoud
Le Guess Who? Festival 2015
Le Guess Who
30.000
Meer info
Drie speciale programma's tijdens Le Guess Who? 2015, een vierdaags internationaal festival voor onafhanklijke en vennieuwende kwaliteitsmuziek in Utrecht

Lees meer
Pierre Audi
Leporello Uitgevers
3.750
Meer info
Publicatie die het werk van Pierre Audi in een internationaal kader plaatst en zijn betekenis voor de Nederlandse operakunst belicht
LUDWIG brainwaves
LUDWIG
30.000
Meer info
Serie concerten waarin de invloed van muziek op de hersenen centraal staat
Songs for Marimba
Marimba / Percussion Projects
10.000
Meer info
Solo programma van Tatiana Koleva met zes nieuwe composities
Passio
Md aRt Productions / Voi-Z
18.000
Meer info
Multidisciplinaire muziektheatervoorstelling op basis van de Passie van Pärt
Fantastische Meneer Vos
Meneer Monster
15.000
Meer info
Familievoorstelling gebaseerd op boek van Roald Dahl
Musica Sacra Maastricht 2015
Musica Sacra Maastricht
25.000
Meer info
Interdisciplinair festival met een actueel bezinningsthema
World Minimal Music Festival 2015
Muziekgebouw aan 't IJ
35.000
Meer info
Meerdaags festival met alle facetten van minimal music
Muziekgebouw aan 't IJ: 10 jaar vernieuwend
Muziekgebouw aan 't IJ
25.000
Meer info
Vernieuwende avontuurlijke concerten en randprogrammering die de stand van zaken in de actuele muziek laten zien
Near East Up North
Muziekwerkplaats Brabant
10.000
Meer info
Concertreeks met zowel klassieke Anatolische muziek, als moderne jazz en hedendaags gecomponeerde muziek
Narnia: De leeuw, de heks en de kleerkast
Nationale Opera & Ballet
45.800
Meer info
Voorstelling van de Junior Company van Nationale Opera & Ballet met ISH op het snijvlak van ballet en urban dans
Festival Opera Forward
Nationale Opera & Ballet
250.000
Meer info
Nieuw operafestival gericht op jongere carrières en nieuw publiek

Lees meer
Nederlands Klarinetfestival 2016
Nederlands Klarinetfestival
25.000
Meer info
Tweejaarlijks festival rond de klarinet met concerten van bekende musici, een uitgebreide randprogrammering en compositieopdrachten
Festival de Nederlandse Dansdagen 2015 en 2016
Nederlandse Dansdagen
80.000
Meer info
Driedaags festival dat een breed overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse danswereld toont
Zeeland Suite Tour 2015
Nieuwe Muziek Zeeland / Muziek
10.000
Meer info
Landelijke tournee met hedendaagse vernieuwde versie van werk uit 1977 van componist Leo Cuypers
Man On The Moon
Nineties Productions
17.000
Meer info
Interdisciplinaire theatervoorstelling over de fascinatie van de mens voor de ruimte en oneindigheid
NJO Muziekzomer Gelderland 2015
NJO
40.000
Meer info
Muziekfestival in Gelderland, uitgevoerd door jonge professionele musici en jonge artist in residence
What's on David Bowie's Playlist?
Noord Nederlands Orkest
40.000
Meer info
Concerten met en rond muziek van David Bowie, ter gelegenheid van de Bowie tentoonstelling in het Groninger Museum
Staat van Geluk
Noord Nederlands Toneel
10.000
Meer info
Voorstelling van Hanna van Mourik Broekman over de betekenis van werk
Noorderzon Performing Arts Festival Groningen 2015
Noorderzon Groningen
50.000
Meer info
Internationaal multidisciplinair podiumkunstenfestival in Groningen

Lees meer
Festival November Music 2015
November Music
50.000
Meer info
Toonaangevend festival op het gebied van hedendaagse muziek
Gemeentemuseum Tuinzaalconcerten
Obbligato Muziek
10.000
Meer info
Serie concerten in relatie tot de instrumentencollectie van het Gemeentemuseum Den Haag
Morning Blossoms
ODD Continent
25.000
Meer info
Multidisciplinair podiumkunstproject geïnspireerd op werk van Hokusai en het tsunamidrama in 2011 van een school in Ishinomaki Japan
Homelands
Oink
10.000
Meer info
Kleine muziektheatervoorstelling van Artvark Saxophone Quartet en de Kameroens/Nederlandse jazz-zangeres Ntjam Rosie
How Much is Enough?
Onderwater Producties
15.000
Meer info
Locatievoorstelling met randprogrammering over economische groei vs natuur
De PindakaasPrins
Oorkaan
30.000
Meer info
Muziekvoorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar waarin ze kennis maken met barokmuziek
Operadagen Rotterdam 2015
Opera Rotterdam
40.000
Meer info
Meerdaags operafestival met aandacht voor nieuw publiek en jonge makers op bijzondere locaties in Rotterdam
De Allesgelover
Opium voor het Volk
15.000
Meer info
Theatervoorstelling over de aantrekkingskracht van plot en complot
De Omslag
Overmorgenland
10.000
Meer info
Locatietheatervoorstelling 'De Omslag' van Overmorgenland, over een cruciale periode uit het leven van Werkman in het Groningse Thesinge
Thijs Borsten daagt uit
Parea
12.500
Meer info
Serie concerten waarin musici uit verschillende genres aan elkaar gekoppel worden en een duet aangaan
Een Midzomernachtsdroom
PeerGroup
30.000
Meer info
Theatervoorstelling op locatie met een bewerking van stuk van Shakespeare
Intermezzo Flamenco Serie 2015/2016
PerpetuumM
15.000
Meer info
Landelijke serie concerten in het tussenjaar van de Flamenco Biënnale
Pianoduo Festival Amsterdam 2015
Pianoduo Festival Amsterdam
10.000
Meer info
Festival voor piano duo's met randprogrammering
Pop Arts Festival 2016
Pop Arts
15.000
Meer info
Festival in Amsterdam op het gebied van poppen- en objecttheater
Piero Heliczer: L'Underground, c'est moi
Prime
13.500
Meer info
Muziektheatervoorstelling over Piero Heliczer
Lo speziale
Punto Arte
25.000
Meer info
Komische opera voor een breed publiek
North Sea Round Town 2015
Rotterdam International Fringe
10.000
Meer info
Meerdaags jazzfestival met cross-overs en veel jonge talenten
Het Griezelkabinet
Samba Salad
17.500
Meer info
Muziektheatervoorstelling over griezelen, gericht op jonge doelgroep
Molman
Schippers&VanGucht
15.000
Meer info
Theatervoorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar op scholen en bijzondere locaties.
Moeder Ravage
SepiaZebra
10.000
Meer info
Abstract verhalende muziekvoorstelling over subtiele, stille en verborgen vormen van geweld
Sencity Utrecht
Skyway
15.000
Meer info
Trainingstraject in samenwerking met professionele muzikanten en radiomakers, resulterend in muziekevenement voor dove, slechthorende en horende jongeren
Senself
Skyway
35.000
Meer info
Trainingstraject en culturele belevingsdag voor jongeren met en zonder een beperking
Festival soundsofmusic 2015
Soundsofmusic
10.000
Meer info
Meerdaags festival met actuele muziek op diverse locaties in Groningen
Koeien
Stichting Enveloppe
15.000
Meer info
Hedendaagse opera uitgevoerd door Instant Composers Pool
Meet the Composer!
Stichting GeNeCo
12.000
Meer info
Negen concerten op drie locaties waarbij schijnbaar complexe zaken als maatwisseling, modaliteit en kwarttonen inzichtelijk worden gemaakt
Stads/Einder
Stichting Goed Bezig!
10.000
Meer info
Concert voor piano met live animatie
In C Audio Visual
Stichting Harp
10.000
Meer info
Innovatief muziekproject met audiovisuele bewerking van het werk In C van Terry Riley
Electric Lady
Stichting Moerasgas
15.000
Meer info
Theaterconcert van Beatrice van der Poel, gebaseerd op leven en werk van Jimi Hendrix
Storioni Festival 2016
Storioni Festival
25.000
Meer info
Kamermuziekfestival dat de ontwikkelingen in het genre toont en aandacht heeft voor gevestigde namen en jonge talenten
Tweetakt/Kaap 2016
Storm
70.000
Meer info
Kunstenfestival Tweetakt/Kaap in Utrecht en op Fort Ruigenhoek in Groenekan
Erf
Stuim
40.000
Meer info
Interdisciplinaire muziektheatervoorstelling op locatie, een monumentale ode aan het menszijn
Ad&Eefje
Tafel van Vijf
15.000
Meer info
Pop-opera voor kinderen over harmonie en conflict
BOTTEN
TgECHO
15.000
Meer info
Theatervoorstelling met tekst van Erik Bindervoet over drie vrouwen die verstrikt raken in een communicatiesysteem
DNA 2015: Dido and Aeneas
The Fat Lady
10.000
Meer info
Bewerking van Purcells opera Dido & Aeneas, uitgevoerd door jonge musici
Theaterfestival Boulevard 2015
Theaterfestival Boulevard
50.000
Meer info
Elfdaags podiumkunstenfestival in 's-Hertogenbosch op verrassende locaties met een veelzijdige programmering gericht op een divers publiek
Sal ek altyd wit wees
Theatergroep Flint
15.000
Meer info
Poëtische muziektheatervoorstelling rondom het werk van de Zuid-Afrikaanse dichter Antjie Krog
15e editie Zeeland Nazomerfestival 2015
Theaterproductiehuis Zeelandia
25.000
Meer info
Festival met theatervoorstellingen op locatie
Moving Futures Festival
Theaterwerkplaats Generale Oost
22.500
Meer info
Reizend dansfestival voor jonge choreografen georganiseerd door samenwerkende dansinstellingen
Hollandse Meesters on Tour
Tonality
15.000
Meer info
Concerten met hedendaagse muziek, uitgevoerd op historische instrumenten en in musea
Theaterproductie Smekelingen
Toneelschuur Producties
25.000
Meer info
Theaterproductie van jonge maker, gebaseerd op Griekse tragedie van Euripides
Hollandse Luchten 3: De Radicalisering van Sadettin K.
Trouble Man
15.000
Meer info
Theatersolo door jonge theatermaker over beeldvorming rond radicalisering
Rewire Festival 2015
Unfold
20.000
Meer info
Festival met hedendaagse muziek en performances
Herz
Villa Stolz
25.000
Meer info
Cross-over muziekvoorstelling met dans en robotica
Bach & Bleekwater
Viola Viola
25.000
Meer info
Concertserie rond de altviool
Acht Eeuwen Lied
Visisonor Media Productions
15.000
Meer info
Concert van het ensemble Black Pencils gecombineerd met educatieve activiteiten
A Raisin in the Sun (ARITS)
Well Made Productions
25.000
Meer info
Deel 1 van een theaterdrieluik over de zwarte identiteit in het westen en hoe deze zich ontwikkelt en heeft ontwikkeld
Zwier
Wervelwind Ensemble
15.000
Meer info
Voorstelling van een blaassextet met modern klassieke muziek voor kinderen van 1 tot 4 jaar
Maanzucht
Wie Walvis
16.000
Meer info
Theatervoorstelling voor kinderen over hebzucht
Big Jesus
YoungGangsters
25.000
Meer info
Theatervoorstelling voor een jong publiek over de werking van groepsdruk, met name binnen het instituut kerk
26e Festival Zeister Muziekdagen
Zeister Muziekdagen
10.000
Meer info
Kamermuziekfestival met aandacht voor jonge talenten en gevestigde namen
OTHELLO en OTHELLO@school
Zep-Projecten
25.000
Meer info
Theatervoorstelling met werk van Shakespeare voor jong publiek
WijkSafari Bijlmer
Zinaplatform
25.000
Meer info
Theaterproject op locatie in samenwerking met buurtbewoners

 

Film, mediakunst en digitale cultuur

Kansen Krijgen, Kansen pakken
Ander Beeld
75.000
Meer info
Driedelige documentaire van Ireen van Ditshuyzen met een bijbehorende educatieve programma serie voor scholen
AFFR2015 - Global Home
Architecture Film Festival Rotterdam
25.000
Meer info
Vierdaags filmfestival dat architectuur en film verbindt
International Queer&Migrant Film Festival
art.1
10.000
Meer info
Filmfestival in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag voor jonge (LHBT) migranten filmmakers en kunstenaars
Da Bounce Urban Film Festival
Capture 22
20.000
Meer info
Driedaags filmfestival in Amsterdam rond Urban Culture
Noordelijk Film Festival 2015
Centrum voor Film in Friesland
29.000
Meer info
Internationaal filmfestival in Leeuwarden met focus op regionale films en films uit Noordelijke Europese landen
Cinedans Festival 2016
Cinedans
25.000
Meer info
Vijfdaags interdisciplinair festival rond dans en cinema in EYE Amsterdam
Cinekid Film, TV en Nieuwe Media Festival voor de Jeugd
Cinekid Amsterdam
100.000
Meer info
Festival voor Film, Tv en Nieuwe Media voor de jeugd van 3 - 14, in Amsterdam en op 30 locaties door heel Nederland
Daniele Gatti - Ouverture voor een Dirigent
Cobos Films
30.000
Meer info
Documentaire van Carmen Cobos over de nieuwe chef dirigent van het concertgebouw orkest Daniele Gatti
Ik, alleen in de klas
De Familie B.V.
25.000
Meer info
Documentaire van Karin Junger met educatief natraject over de impact van (onbewust) racisme op jonge gekleurde mensen
Het Schip: Paleis voor de arbeider
Elifli Film
15.000
Meer info
Documentaire van Wilma Kuijvenhoven over het Schip van architect Michel de Klerk ( 1884- 1923)
Citizens of Nature
Family Affair Films
50.000
Meer info
Film voor bioscoop, televisie en museum van kunstenaarsduo Lonnie van Brummelen en Siebren de Haan
Film by the Sea
Film by the Sea
25.000
Meer info
Internationaal filmfestival in Vlissingen
Inside Out (GLOW 2015)
Glow
15.000
Meer info
Performatief lichtkunstproject van Forum Interart tijdens lichtfestival GLOW 2015 in Eindhoven
Go Short - International Short Film Festival Nijmegen 2015 (7e editie)
Go Short
25.000
Meer info
Internationaal filmfestival voor de korte film
Holland Animation Film Festival 2015
Holland Animation Film Festival
25.000
Meer info
Festival gericht op de technische en inhoudelijke ontwikkelingen van artistieke animatie
Eastern Neighbours Film Festival
Hotmix
10.000
Meer info
Filmfestival in Den Haag met films uit Oost en Zuidoost Europa
Iepen Doar(p)
Iepen Doar(p)
30.000
Meer info
Crossmediaal project over een hedendaags Fries dorp: het dorp Feanwaldersterwal in 128 audio- en fotoportretten
Imagine Film Festival: Building Dreams and Nightmares
Imagine Film Festival
30.000
Meer info
Tiendaags festival voor de fantastische film in Amsterdam
Incubate+
Incubate
50.000
Meer info
Multidisciplinair festival in Tilburg gericht op "independent culture"
Portret van een gebouw
Interakt Productions
50.000
Meer info
Filmserie over de belangijkste gebouwen van Nederland uit de 20e en 21e eeeuw, geportretteerd door vooraanstaande Nederlandse filmregisseurs.
Publieksprogrammering IDFA 2015 & 2016
International Documentary Filmfestival Amsterdam
200.000
Meer info
Publieksprogammering van het Internationaal Documentaire Filmfestival Amsterdam 2015 en 2016

Lees meer
TITAANTJES
Jongens van de Wit
30.000
Meer info
Televisieserie voor Zapp over jonge kunstenaars (tussen de 8 en 14 jaar) en hun inspiratiebronnen

Lees meer
Quatre Mains
Jongens van de Wit
25.000
Meer info
Documentaire van Gijs en Lucas Besseling over de pianistenbroers Arthur (18) en Lucas Jussen (21)
Mies gaat naar Hollywood
KeyDocs
16.000
Meer info
Korte jeugddocumentaire voor televisie, (basis)scholen, filmfestivals en internet, over een 10 jarig meisje dat actrice wil worden
KLIK! Amsterdam Animation Festival 2015
KLIK!
25.000
Meer info
Zesdaags festival rondom de animatiefilm in Amsterdam
JONG!
LUX
10.000
Meer info
Filmfestival voor en door jongeren in de regio Nijmegen
Planet Hype
MOTI Museum
30.000
Meer info
Tentoonstelling en verdiepingsprogramma over het fenomeen Hype in MOTI Breda
Movies that Matter Festival 2016
Movies that Matter
40.000
Meer info
Internationaal filmfestival met een focus op films en debat waarin mensenrechtenkwesties centraal staan
Nederlands Film Festival 2015
Nederlands Film Festival
100.000
Meer info
Tiendaags festival voor de Nederlandse Film, Televisie en Interactieve Media en Games in Utrecht
Jazzportretten (onderdeel van Jazzportal)
Nederlands Jazz Archief
35.000
Meer info
Zeventig gefilmde interviews met gerenommeerde Nederlandse jazzmusici, voor internet, televisie en een concertserie
Oddstream 2016
Oddstream
30.000
Meer info
Festival rond technologische kunst met een expositie, workshops, lezingen en scholierenprogramma in Nijmegen
Jheronimus Bosch: the Eyes of the Owl en Jheronimus Bosch: Jheronimus Bosch, De Tuin der Lusten
Pieter van Huystee Film & TV Produkties
26.500
Meer info
Virtual Reality omgeving en een interactieve documentaire over Jheronimus Bosch
GOGBOT festival 2015
PLANETART
40.000
Meer info
Vierdaags festival voor innovatieve mediakunst, elektronische muziek en technologie in Enschede
Openlucht Filmfestival Pluk de Nacht 2015
Pluk de Nacht
10.000
Meer info
Openlucht Filmfestival in Amsterdam, Arnhem en Utrecht
Beeld voor Beeld 2015
Savan
10.000
Meer info
Documentaire film festival 2015 met focus op interculturele beeldvorming
The Modular Body
SeriousFilm
35.000
Meer info
Transmediaal project van kunstenaar Floris Kaayk over de fictieve biotechnoloog Cornelis Vlasman
Festival Cinéma Arabe 2015
Sphinx Art Productions
20.000
Meer info
Filmfestival met focus op films uit Arabische landen en van Arabische makers
Fantastisch Kinderfilm Festival: 'Kronkel & Slinger'
Taartrovers Festival
30.000
Meer info
Filmfestival met interactieve werkplaats voor kinderen tussen de 2 en 9 jaar in EYE Amsterdam en 10 andere steden in Nederland
Nicky Assmann - Radiant
TENT Rotterdam
10.000
Meer info
Solotentoonstelling met drie nieuwe mediakunst installaties van Nicky Assman
TodaysArt on Sea
The Generator
40.000
Meer info
Interdisciplinair festival met beeldende kunst, podiumkunsten en digitale cultuur in Den Haag
Bubbling: bandje 64
Top Notch B.V.
25.000
Meer info
Documentaire voor televisie en internet over de opkomst van het bubbling genre met DJMoortje & MCPester
De Asielzoekmachine
Traktor
60.000
Meer info
Transmediaal project met tentoonstellingen, debat en documentaires voor internet en televisie, over de mondiale vluchtelingencrisis en het Nederlands asielbeleid.
De wereld maakt muziek
Vista Far Reaching Visuals
10.000
Meer info
Muziekdocumentaire over 45 jaar wereldmuziek in Nederlands
Playful Arts Festival - Bodies at Play
Wave of Tomorrow
25.000
Meer info
Festival over actuele playful arts in 's-Hertogenbosch
Afrofuturism Now!
Worm
10.000
Meer info
Multidisciplinair festival rond Afrofuturism in WORM Rotterdam

 

Beeldende kunsten en vormgeving

De Loop der Dingen
Amersfoort in C, Kunsthal KAdE Amersfoort
25.000
Meer info
Tentoonstelling over oorzaak en gevolg, met als aanleiding het werk van Fischli en Weiss
Anders abstract
Amersfoort in C, Mondriaanhuis
10.000
Meer info
Familietentoonstelling met educatieprogramma over abstracte kunst
Working Apart Together
Arcam
35.000
Meer info
Tentoonstelling van ARCAM over de integratie van wonen en werken
CERAMIX
Bonnefantenmuseum
40.000
Meer info
Tentoonstelling over keramiek in de beeldende kunst

Lees meer
Groninger Dracht Meets Fashion Tech
Borg Verhildersum
15.000
Meer info
Tentoonstelling waarbij hedendaagse kunstenaars nieuw licht werpen op de historische textielcollectie
Lekker Licht
Centraal Museum
25.000
Meer info
Tentoonstelling met werk van internationale kunstenaars over het thema licht
Craigie Horsfield
Centraal Museum
70.000
Meer info
Tentoonstelling met werk van Craigie Horsfield
Rules to Play with
Centrum Beeldende Kunst Drenthe
10.000
Meer info
Tentoonstelling met beeldende kunst over de relatie tussen het spel en de werkelijkheid
Levi van Veluw: The Relativity of Matter
Centrum voor Contemporaine Cultuur Marres
30.000
Meer info
Tentoonstelling van totaalinstallatie van Levi van Veluw
MIRO en CoBrA: experimenteel spel
Cobra Museum
65.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling over Joan Miró in de context van zijn Cobra-tijdgenoten
Corridors
De Appel Arts Centre
10.000
Meer info
Tentoonstelling met publieksprogramma van de deelnemers van het Curatorial Program
Guiding the Mass
Design Coöperatie Brainport
20.000
Meer info
Publieksprogramma bij de Dutch Design Week in Eindhoven
Glasgow Boys, Pioniers van de Schotse Schilderkunst (1880-1900)
Drents Museum
25.000
Meer info
Tentoonstelling over de bloeiperiode van de Glasgow Boys
FASHIONCLASH Festival 2015
FASHIONCLASH
20.000
Meer info
Interdisciplinaire modemanifestatie in Maastricht
Helmut Newton: A Retrospective
Foam Fotografiemuseum Amsterdam
100.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling met educatie- en randprogramma over fotograaf Helmut Newton
(No) Privacy
FOTODOK
15.000
Meer info
Fotomanifestatie over privacy en de rol van fotografie
Breien!
Fries Museum
25.000
Meer info
Tentoonstelling en educatief programma over breien
Jan Toorop - Zang der Tijden
Gemeentemuseum Den Haag
40.000
Meer info
Tentoonstelling over Jan Toorop
GDFB2015
Graphic Design Festival Breda
30.000
Meer info
Tweejaarlijks festival in Breda over grafisch vormgeving in brede zin
Song Dong, Life is Art, Art is Life
Groninger Museum
20.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling van de Chinese kunstenaar Song Dong

Lees meer
Tijdelijk Modemuseum
Het Nieuwe Instituut
40.000
Meer info
Project gericht op de reflectie en presentatie van mode(geschiedenis)

Lees meer
Kijk, Jan Schoonhoven
Het Prinsenhof
20.000
Meer info
Tentoonstelling over het persoonlijke leven van Jan Schoonhoven in relatie tot zijn werk en de stad Delft

Lees meer
Keramiek als spiegel van de twintigste eeuw
Keramiekmuseum Het Princessehof
24.000
Meer info
Tentoonstelling waarin culturele ontwikkelingen van de 20e eeuw in beeld worden gebracht met keramiek
Arcadia (folklore, natuur en de buren in Diepenheim)
Kunstvereniging Diepenheim
25.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling over folklore, natuur en buren met internationale, hedendaagse kunst
Design Derby, Nederland - België (1815-2015)
Museum Boijmans van Beuningen
40.000
Meer info
Tentoonstelling over twee eeuwen design in de Lage Landen
Ugo Rondinone - Vocabulary of Solitude
Museum Boijmans Van Beuningen
50.000
Meer info
Solotentoonstelling van Ugo Rondinone
Gevaar en Schoonheid - William Turner en de traditie van het sublieme
Museum de Fundatie
40.000
Meer info
Tentoonstellingen rond de schilderkunst van William Turner in Rijksmuseum Twenthe en Museum de Fundatie
Global Imaginations
Museum De Lakenhal
28.000
Meer info
Tentoonstelling over globalisering met hedendaagse kunst uit alle continenten in de Meelfabriek Leiden
De Naakte Waarheid. Tekenen naar naaktmodellen in Rembrandts tijd
Museum Het Rembrandthuis
22.000
Meer info
Historisch overzicht van de praktijk van het tekenen naar naaktmodellen in Rembrandts tijd
Spiegeloog. Het zelfportret in de Nederlandse kunst
Museum voor Moderne Kunst Arnhem
20.000
Meer info
Tentoonstelling, randprogramma en publicatie over zelfportretten in Nederlandse kunst van 1900 tot nu
Monografie Jan Schoonhoven
Nai010 uitgevers
12.000
Meer info
Monografie over Jan Schoonhoven door Antoon Melissen
Mattijs van Bergen - Photo to fashion
Nederlands Fotomuseum
30.000
Meer info
Tentoonstelling met modecollectie van Mattijs van Bergen geïnspireerd op iconische zwart/wit foto's uit de collectie en foto's van deze collectie door jonge modefotografen
Silence out loud
Nieuw Kranenburg
25.000
Meer info
Tentoonstelling met een persoonlijke selectie van Joost Zwagerman met het thema 'de stilte verbeelden'
Germaine Kruip: From Square to Circle, Oude Kerk
Oude Kerk te Amsterdam
30.000
Meer info
Sol tentoonstelling van Germaine Kruip met installaties en performances in de Oude Kerk en diverse theaters in Amsterdam
Pride Photo Award 2015
Pride Photo Award
25.000
Meer info
Fototentoonstelling met randprogrammering over gender diversiteit in de Oude Kerk Amsterdam
RijksakademieOPEN 2015
Rijksakademie
24.000
Meer info
De jaarlijkse openstelling van ateliers van de Rijksakademie met een uitgebreide randprogrammering en publiekbegeleiding
SUPERNOVA
SCHUNCK*
15.000
Meer info
Publieksprogramma bij de tentoonstelling SUPERNOVA
Mies & De erfenis van het modernisme
SCHUNCK*
30.000
Meer info
Tentoonstelling over het belang van de architectuur van het modernisme
Parrhesia, de moed tot waarheid in de transparante samenleving
Sign
10.000
Meer info
Beeldende kunst project over de manier waarop hedendaagse jonge kunstenaars hun stem laten gelden in verschillende media
Whistler. De onthulling
Singer Memorial Foundation
10.000
Meer info
Tentoonstelling rond de onthulling van een door James Whistler geschilderd werk uit eigen collectie
Jeroen Kooijmans / The Fish Pond Song
Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch
40.000
Meer info
Tentoonstelling van het drieluik 'The Fish Pond Song' (2005-2015) van Jeroen Kooijmans

Lees meer
Dit is Van der Heck
Stedelijk Museum Alkmaar
10.000
Meer info
Tentoonstelling over het 17e-eeuwse schildersatelier van Claes Van der Heck
De werkelijkheid van Jan Schoonhoven
Stedelijk Museum Schiedam
20.000
Meer info
Tentoonstelling waarin het werk van Jan Schoonhoven in context van de tijd wordt geplaatst en in relatie tot geestverwanten
Koneksi-Connectie 2015-2016
Tastbaar Verleden
25.000
Meer info
Tentoonstelling met betrekking tot de gedeelde geschiedenis van Nederland en Indonesië
Roofkunst, de lange zoektocht naar de eigenaren van het Nederlands Kunstbezit
Ter Borch Stichting
40.000
Meer info
Tentoonstelling over de lange zoektocht naar de eigenaren van het Nederlands Kunstbezit in de Bergkerk Deventer
Sheila Hicks - Why not?
TextielMuseum
50.000
Meer info
Tentoonstelling met autonoom werk van Sheila Hicks en haar samenwerkingen met de industrie
De Stijl is dood, leve De Stijl!
Uitgeverij de Kunst B.V.
12.500
Meer info
Publieksgericht boek over de internationale invloed van De Stijl
Eten in oorlogstijd
Verzetsmuseum Amsterdam
30.000
Meer info
Tentoonstelling over eten in Nederland tijdens de bezettingsjaren
Michael Portnoy: Relational Stalinism -The Musical
Witte de With Center for Contemporary Art
20.000
Meer info
Serie van 15 nieuwe performances van Michael Portnoy en een symposium
Social Media/Social Matters
Zeeuws Museum
25.000
Meer info
Tentoonstelling over middeleeuwse beeldcultuur en eigentijdse communicatienetwerken

 

Kunst- en cultuureducatie

Onderwijsprogramma bij 'Hollanders van de Gouden Eeuw'
Amsterdam Museum
40.000
Meer info
Educatieprogramma voor middelbare scholieren bij de tentoonstelling 'Hollanders van de Gouwen Eeuw' in de Hermitage Amsterdam
Festival De Betovering 2015
De Betovering
30.000
Meer info
Interdisciplinair kunstfestival in Den Haag gericht op een jonge doelgroep

Lees meer
I am, you are, are we?
DOX
40.000
Meer info
Tweejarig educatief programma over identiteitsvorming en podiumkunsten voor vmbo-leerlingen
Mood Music & Motion
Duizendschoon
10.000
Meer info
Pilot serie workshops animatie en rap voor het basisonderwijs van Jola Hesselberth
3e UNICEF Kinderrechten Filmfestival
En… Actie
15.000
Meer info
Landelijk filmeducatieproject voor kinderen van 9 – 13 jaar
MovieZone
Eye Film Instituut Nederland
375.000
Meer info
Online en offline omgeving voor jongeren waar film centraal staat
Ontdek het Orkest (seizoen '15/'16)
Het Residentie Orkest
11.000
Meer info
Muziekeducatieproject voor het primair onderwijs in Den Haag en regio
Oh my God!
Hoosh Theater
20.000
Meer info
Mini-festival over middeleeuwse literatuur op middelbare scholen
De Creatieve Code
MU
20.000
Meer info
Cursus creatief computerprogrammeren voor kinderen (PO en VO)
Ambachten en de Amsterdamse School
Museum Het Schip
40.000
Meer info
Educatieprogramma's rond ambachten en de Amsterdamse School in Museum Het Schip
Van het voetstuk - Bronzen beelden aan de grenzen van het Romeinse rijk
Museum Het Valkhof
12.500
Meer info
Tentoonstelling over bronsgietkunst, moderne archeologische onderzoekstechnieken en de betekenis van bronzen beelden in het Romeinse Rijk
Ziezo Marokko
Nationaal Museum van Wereldculturen - Tropenmuseum Junior
75.000
Meer info
Theatrale doe-tentoonstelling voor kinderen (6 t/m 13 jaar) waarbij hedendaagse verhalen van Marokkaanse Nederlanders en Marokkanen uit Marokko tot leven komen

Lees meer
Pieter Roelf Jeugdconcert 2015 - De waanzinnig fascinerende ontdekking van Nimrod
Noord Nederlands Orkest
10.000
Meer info
Klassiek jeugdconcert voor kinderen in Noord Nederland
Classical Roots
Noûs Theater Producties
12.500
Meer info
Een interactief project dat een nieuw publiek trekt voor het beluisteren van klassieke muziek
Van behang tot belang
Oude Groninger Kerken
25.000
Meer info
Doorlopende leerlijn voor kinderen in het primair onderwijs
Art Rules
Pancake Gallery
30.000
Meer info
Workshopprogramma van verschillende disciplines voor jongeren op Aruba en Curaçao
Kunst op je Kamer
Productiehuis Plaatsmaken
15.000
Meer info
Hedendaagse kunsttentoonstelling en educatief programma voor kinderen in CODA en Museum Valkhof
Sencity Haarlem
Skyway
15.000
Meer info
Trainingstraject in samenwerking met professionele muzikanten en radiomakers, resulterend in muziekevenement voor dove, slechthorende en horende jongeren in Haarlem
BUZZ III - Reis Naar Het Middelpunt Der Aarde
Uz
12.500
Meer info
Object- en poppentheatervoorstelling met klassieke muziek over Jules Vernes 'Reis naar het middelpunt der aarde'
Mode bij Van Loon
Van Loon
25.000
Meer info
Modetentoonstelling met MBO-educatieprogramma
Kinderboekenweek 2015 Sylvia Weve
WG Kunst
10.000
Meer info
Kinderboekenweekproject 2015 - Sylvia Weve
Jongeren & Maatschappij
Track The Talent, Foto onbekend

 Jongeren moeten investeren in zichzelf. Fonds 21 helpt hen bij het omgaan met geld, geletterdheid en mediawijsheid en het ontwikkelen van een ondernemende houding. Zodat de jongeren van vandaag zichzelf staande kunnen houden in de samenleving van deze eeuw. Binnen Jongeren & Maatschappij stimuleert Fonds 21 daarom initiatieven van professionele organisaties die jongeren helpen meer zelfredzaam worden. Geletterdheid & Mediawijsheid, Omgaan met geld en Ondernemen zijn thema’s die voor jongeren belangrijk zijn om in de samenleving hun weg te vinden. Ook steunen we educatieprojecten die over deze thema's gaan.

Verdeling toekenningen Jongeren & Maatschappij

 

Omgaan met geld

To Be or To Have
De Lindenberg
10.000
Meer info
Educatieve multidisciplinaire forumtheatervoorstelling over jongeren en schuldenproblematiek, gemaakt door en gespeeld met zes risicojongeren
Mind your Wallet Editie 4!
IDEA NL
50.000
Meer info
Landelijk debatproject voor en door jongeren in achterstandswijken over het omgaan met geld
Schuldig
Investeer in Human
37.000
Meer info
Documentaireserie voor de NPO over schuldenproblematiek, inclusief educatief natraject op scholen en theatrale debatavonden
Geldmattie
Jong Rotterdam
10.000
Meer info
Project in het kader van schuldpreventie voor en door jongeren met een peer-to-peer benadering
Donnie - Barki
Kikid
15.000
Meer info
Educatieve theatervoorstelling over het omgaan met geld
Budget Buddy
MEE Gelderse Poort
10.000
Meer info
Project waarbij mensen met een (licht) verstandelijke beperking begeleid worden bij budgetteren en schuldhulpverlening
SchuldHulpMaatje Jong
SchuldHulpMaatje
65.300
Meer info
Maatjesproject in 4 gemeenten waarin jongeren met schulden worden bijgestaan door vrijwilligers

Lees meer
AdministratieExpress
SodaProducties
21.000
Meer info
Project waarbij jongeren gecoached worden in het grip krijgen op hun financiële situatie, consequenties van geldgedrag leren doorgronden en mogelijke toekomstkeuzes leren maken
Crisis 12+, Crisis 16+ en Credits
Theatergroep PlayBack
50.000
Meer info
Drie doelgroepgerichte interactieve theatervoorstellingen op scholen voor jongeren en hun ouders over het omgaan met geld
Schulddienstverleners JIP en JIT (2015 - 2017)
Xtra plus
15.000
Meer info
Meerjarige pilot voor schulddienstverlening aan jongeren op 3 wijklocaties in Den Haag

 

Mediawijsgheid/geletterdheid

Wat is waar? Nieuws! (2015 - 2016)
De frisse blik
30.000
Meer info
Project voor de bovenbouw van het PO en de onderbouw van het VO waarbij film wordt ingezet als middel tot het vergroten van media geletterdheid en het vergroten van democratische vaardigheden

Lees meer
Taalgroep Plus (2016 - 2017)
De Talentenschool
20.000
Meer info
Project ter vergroting van de taal- en leesvaardigheden van scholieren
De Battle van 't Vrije Woord
Discussiëren Kun Je Leren
10.000
Meer info
Debatlessen over vrijheid van meningsuiting voor het VMBO en MBO met een finaledebat in de Week van de Mediawijsheid
Taal & Poëzie
IMC Weekendschool
50.000
Meer info
Buitenschools creatief taalonderwijs voor leerlingen van 5 van de vestigingen van de IMC Weekendschool
Laat je iets wijsmaken!
Laat je iets wijsmaken!
30.000
Meer info
Project waarbij leerlingen op het VMBO door peer educators worden opgeleid tot instructeurs die ouderen ondersteunen in het gebruik van de computer en mobiele telefoon

Lees meer
Lot's Channel
Lot's Foundation
40.000
Meer info
Community en opleiding voor kinderen tot videojournalist gekoppeld aan publicatieplaform met toepassing in onderwijs
Schooldebatteren op het VMBO (2015 - 2016)
Nederlands Debat Instituut
24.000
Meer info
Educatieprogramma met landelijk debattoernooi voor het VMBO
Bijlmer Style x AT5 Media Traject
Netwerk Amsterdamse Helden
10.000
Meer info
Project waarbij jongeren onder begeleiding van AT5 een TV serie maken en worden begeleid in de zoektocht naar stage en werk

Lees meer
B-Slash
Openbare Bibliotheek Gelderland
21.500
Meer info
Leesbevorderingsproject voor het voortgezet onderwijs, waarbij Augmented Reality wordt ingezet zodat het gelezen verhaal tot leven komt
Er Was Eens
Passionate Bulkboek
25.000
Meer info
Verhalenwedstrijd en leesbevordering voor het VMBO
Stap op de Rode Loper! Editie 2015
Samenleving & Kunst Amsterdam
40.000
Meer info
Lespakket en evenementen in Amsterdam en Groningen over leesbevordering in het VMBO
Shinewereld
Springfilm
11.000
Meer info
Documentaire met educatieprogramma over online gedrag
Studio Mind the Gap
Streetlive TV
15.000
Meer info
VMBO jongeren in Alphen aan de Rijn maken media items en organiseren bijeenkomsten in opdracht van gemeente en bedrijven
Cryptokids
Waag Society
24.500
Meer info
Onderwijsprogramma voor de bovenbouw van het PO en de onderbouw van het VO over internet, privacy en burgerlijke vrijheden

 

Ondernemen

EventHands
B-Challenged
25.000
Meer info
Activeringsproject om jongeren uit achterstandssituaties bij de organisatie van culturele evenement te betrekken
Beroepenfeest VMBO On Stage
Backstage
88.250
Meer info
Landelijk educatieproject voor jongeren op het VMBO met presentatie workshops, netwerkevenement en bedrijvenbezoek

Lees meer
BIKEZ 4 LIFE; Samen Werkt!
BMX Playground
15.000
Meer info
Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt runnen een fietsherstel werkplaats en geven BMX les
MBO Topacademie
CNV Jongeren
70.000
Meer info
Peer education programma voor MBO studenten, gericht op een betere aansluiting bij de arbeidsmarkt
Als zelfstandige ondernemen in het MBO
Codename Future
60.000
Meer info
Lesmodule over ondernemerschap voor het MBO met gastlessen uit het bedrijfsleven
Coffeemania Parkwijk
Coffeemania Amsterdam
18.000
Meer info
Leerwerktrajecten voor jongeren binnen een sociale onderneming in de horeca
CRE8, leerwerktraject
CRE8 Social Venture
18.000
Meer info
Leerwerktrajecten voor jongeren met het doel ze door te laten stromen naar werk, opleiding of zorg
Sociale ondernemers op het VMBO (2015 - 2018)
Cross Your Borders
30.000
Meer info
Meerjarig onderwijsproject voor VMBO klas 1 en 2 over ondernemerschap
Jongerenacademie Talent In Zich (JATIZ)
De Sportbank
30.000
Meer info
Coachingstraject voor kwetsbare jongeren in de regio Haaglanden
OndernemersGilde
Dutch Dream Foundation
12.500
Meer info
Project waarbij topmanagers hun kennis, ervaring en netwerk overdragen aan jonge ambitieuze ondernemers
Social Startup
Enactus Netherlands
50.000
Meer info
Landelijk coachingstraject voor sociale ondernemingen van studenten
NRD-Educatief
Interakt
55.000
Meer info
Jonge werkzoekenden en MBO'ers doen werkervaring op bij de totstandkoming van een professionele film
Zeker van je Zaak
Jong Ondernemen
58.000
Meer info
Ondernemerschapsprogramma voor verschillende vakrichtingen op het MBO
Koeckebackers Talentprogramma
Koeckebackers
24.950
Meer info
Leerwerktrajecten in de horeca voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
Catering Sweet Store
Leerwerkbedrijf Zuidoost
40.000
Meer info
Leerwerktrajecten voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in horeca
Waterwerk Assen (2015 - 2017)
Meesterwerk Werkprojecten
42.000
Meer info
Meerjarig project waarbij jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt leerwerktrajecten volgen op een rondvaartboot, scheepswerf en binnen een evenementenbureau
21st Century Skills ROC Programma
Nationale Jeugdraad
18.000
Meer info
Onderwijsprogramma over ondernemerschap en toekomstkeuzes voor MBO jongeren vanaf 16 jaar
Creative Coaching Studio Amsterdam - Seizoen Autumn/Winter 2016
Rambler Amsterdam
45.000
Meer info
Creatief programma waarin dak- en thuisloze jongeren worden begeleid bij de co-creatie van een kledinglijn

Lees meer
SchoolAcademy
StreetPro
65.000
Meer info
Coachingsprogramma voor schooluitvallers in Amsterdam
Colour your Dreams, regio Zwolle/Hardenberg
The Colour Kitchen
15.000
Meer info
Leerwerktrajecten in catering voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
Zomerondernemer 2015
The New Entrepreneur
103.500
Meer info
Landelijk project in de zomermaanden waarin jongeren een onderneming opzetten
Nieuwe pilots
Track the Talent
15.000
Meer info
Traject voor laagopgeleide jongeren waarbij ze 12 weken lang wekelijks trainingen ontvangen bij verschillende bedrijven richting zelfredzaamheid en arbeidsmarkt
Ondernemend onderwijs op het MBO in de provincie Gelderland
Utrechtse Ondernemers Academie
90.000
Meer info
Project waarbij MBO studenten geholpen worden in het ontwikkelen van toptalenten en een ondernemende houding
Regionale Intersectorale Vangnetvoorziening Techniek (2015 - 2017)
Werkartaal
120.000
Meer info
Meerjarig project met scholen en afdelingen leerplicht van gemeenten om (dreigende) schooluitvallers van het VMBO, PRO, VSO en ROC afdelingen techniek voor te bereiden op betaald werk en/of een vervolgopleiding
Creativiteit bevrijdt (2016 - 2017)
Young in Prison
60.000
Meer info
Meerjarig creatief begeleidingsprogramma voor jongeren uit gesloten instellingen

 

Sociaal maatschappelijk

Jonge Vadersproject
Don Bosco Amsterdam
10.000
Meer info
Project waarin jonge, thuisloze vaders een professionele muziekproductie tot stand brengen
Programmaregelingen Toekomstmuziek! en Bazen verbazen
Toekomstmuziek! Ob-literate, Foto onbekend

Ieder jaar komt Fonds 21 met enkele programmaregelingen. Hiermee willen we op een proactieve manier een impuls geven aan de sectoren die we steunen.

Binnen Kunst & Cultuur is er een open call georganiseerd om actuele muziek onder de aandacht te brengen van een jonger en breder publiek. Binnen deze regeling met de naam Toekomstmuziek! werden 55 aanvragen ingediend, waarvan 14 konden worden gehonoreerd, voor een totaal bedrag van € 264.000. Binnen Jongeren & Maatschappij heeft het fonds in nauwe samenwerking met Instituut Gak, zich in 2015 sterk gemaakt om de beeldvorming van kwetsbare jongeren bij werkgevers positief te beïnvloeden. Diversion, bureau voor maatschappelijke projecten, begeleidt de programmaregeling Bazen Verbazen, die in 2016 zal worden uitgerold.

Toekenningen programmaregelingen

Kunst & Cultuur - Programmaregeling toekomstmuziek!

Okapi
De Oefening de Kunst
13.000
Meer info
Cominatie van concert met ervaringstheater
Neo-fanfare 9x13: Morendo
Ensemble Klang
25.000
Meer info
Concerten met nieuwe muziek in theatrale context
Like Me!
Fast Opera Productions
25.000
Meer info
Korte opera over de macht van social media
Loop-Copy-Mutate
Here & Now, interdisciplinary instant composition
18.000
Meer info
Concerten door flexibel ensemble met focus op instant componeren
REWIRE X KORZO
Korzo
25.000
Meer info
Muziekavonden met meerdere optredens in festival setting in samenwerking met Rewire
Metropole Orkest & TinMen and the Telephone
Metropole Orkest
25.000
Meer info
Interactieve performances in De Hallen door orkest en band
Reinier Baas & the Horrible Revenge of Princess Discombobulatrix
More Socially Relevant Jazz Music
10.000
Meer info
Instrumentale jazz opera door jonge componist en uitvoerenden
FAQ Festival
Muziekcentrum De Toonzaal
19.000
Meer info
Driedaags festival voor actuele elektronische muziek op verschillende locaties in Den Bosch
The Rest is Noise 2016
Muziekgebouw aan 't IJ
25.000
Meer info
Avontuurlijke concertserie met vernieuwende muziek voor een jong publiek
Ob-literate, nieuw werk in de kerk
Platform Utrechtse Muziek Professionals
19.000
Meer info
Concerten met orgel, vocaal ensemble en electronica gericht op jong publiek

Lees meer
Happiness
Slagwerk Den Haag
19.000
Meer info
Interdisciplinaire muziektheater/dansvoorstelling in coproductie met Club Guy & Roni
QUARTET in de Tolhuistuin
Tolhuistuin
11.000
Meer info
Concertserie met avontuurlijke muziek en composers in residence
TROMP: Impact en Slagkracht
Tromp Muziek Biënnale
15.000
Meer info
Concerten met nieuw slagwerkrepertoire gericht op het bereiken van een nieuw publiek
We Are Hear- de mobiele(n) concertzaal
Wild Vreemd
15.000
Meer info
Concert waarvan de muziek ontstaat door app op smartphones

Jongeren & Maatschappij - Programmaregeling

Bazen verbazen
Diversion
315.186
Meer info
Project waarbij scholen en zorginstellingen de beeldvorming omtrent jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verbeteren door middel van storytelling

Lees meer
Meerjaren toekenningen
IFFR 2015 en 2016
Internationaal Film Festival Rotterdam
200.000
Meer info
Publieksprogrammering van het International Film Festival Rotterdam

Lees meer
Taaltrip voor het praktijkonderwijs
JINC
43.000
Meer info
Jongeren in het praktijkonderwijs vergroten hun woordenschat met bedrijfsbezoeken
Festival Oude Muziek 2015-2016
Organisatie Oude Muziek
200.000
Meer info
Internationaal erkend festival dat een breed overzicht geeft van de oude muziek met concerten, lezingen en workshops
Blikopeners: Bring it on, 2015-2017
Stedelijk Museum Amsterdam
350.000
Meer info
Voortzetting en uitbreiding kunsteducatie en -participatieproject voor en door jongeren

Lees meer
De landelijke uitbreiding van De Schoolschrijver
Stichting De Schoolschrijver
155.000
Meer info
Educatieproject waarin professionele schrijvers op scholen in achterstandswijken lezen en schrijven in de klas
Mediawise. 21st century skills voor jongeren in gesloten instellingen
Stichting Defense for Children
95.000
Meer info
Mediawijsheid project waarin jongeren in gesloten jeugdinrichting leren zichzelf online te presenteren en informatie te zoeken
Holland Festival
Stichting Holland Festival
1.050.000
Meer info
Internationaal podiumkunstenfestival van topniveau

Lees meer
Jheronimus Bosch and his patrons/collectors in a European context.
Stichting Jheronimus Bosch 500
60.000
Meer info
Promotieonderzoek over Jheronimus Bosch en zijn relatie tot zijn werk, opdrachtgevers en verzamelaars
Leerstoel Jheronimus Bosch 2011-2016
Stichting Jheronimus Bosch 500
240.000
Meer info
Leerstoel voor de laatmiddeleeuwse schilderkunst in het algemeen en het werk van Jheronimus Bosch in het bijzonder
Lezen en schrijven met Dolfje Weerwolfje
Stichting Lezen en Schrijven
500.000
Meer info
Landelijk, meerjarig educatieprogramma voor het primair onderwijs ter preventie van laaggeletterdheid in de vorm van een tijdschrift, schoolvoorstellingen en educatieve game
Buzinezzclub Drechtsteden
Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap
80.000
Meer info
Ondernemerschapscoaching voor jongeren zonder startkwalificatie
Oerol Festival 2015 & 2016
Terschellings Oerol Festival
200.000
Meer info
Theaterfestival waarbij het Terschellinger landschap het uitgangspunt vormt voor de locatievoorstellingen

Lees meer
Beyond Music Education
Vrije Universiteit
60.000
Meer info
Promotieonderzoek Arthur Jaschke: The effect of cultural education on components of mathematics and language in primary school children
Communicatie
Communicatie

De website www.Fonds21.nl is ons belangrijkste communicatiemiddel met onze aanvragers. Daarom is in 2015 een start gemaakt met het ontwerp en de bouw van een nieuwe website.

Naast een eigentijdse look & feel is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van het digitale aanvraagproces dat via de website verloopt. Ons streven om het aantal niet passende aanvragen terug te dringen heeft geleid tot een aanvraagproces met meer controlestappen en duidelijkere omschrijvingen van onze criteria en voorwaarden. De nieuwe site, die in het eerste kwartaal van 2016 live gaat, wordt ontwikkeld door Vruchtvlees in samenwerking met Irma Boom Office.

 

Met onze e-mail nieuwsbrief informeren we onze achterban over projecten die we steunen en geven we informatie vanuit het fonds die van belang is voor aanvragers. De nieuwsbrief is afgelopen jaar twaalf keer verzonden aan ruim 1800 adressen. Een uitgave was volledig gewijd aan de programmaregeling Toekomstmuziek!

Theaterfestival Boulevard, Foto onbekend

 

Naamsbekendheid

Sinds de introductie van de naam Fonds 21 eind 2014 zien wij een toename van de naamsbekendheid. Hoewel dit niet gemeten wordt, is de ervaring dat onder onze doelgroepen de naam steeds meer ingeburgerd raakt. We werken aan de vergroting van onze naamsbekendheid door te adverteren in programmaboekjes, op websites of op het (bioscoop-)scherm bij projecten die van ons een bijdrage ontvangen. Omdat wij graag aan het publiek laten zien waar Fonds 21 zich mee verbindt, zijn voor deze gelegenheden diverse advertenties ontworpen door Irma Boom Office. Zo verschenen er o.a. advertenties voor het Holland Festival, Oerol, Theaterfestival Boulevard en IFFR. Voor IDFA werd ook dit jaar weer een bioscooptrailer gemaakt over Fonds 21.  In het kader van het vergroten van de naamsbekendheid van Fonds 21 is het nodig om beide pijlers te profileren: Fonds 21 zet zich in voor Kunst & Cultuur en voor Jongeren & Maatschappij.

 

Verantwoording afleggen over onze activiteiten en bestedingen is een belangrijk aspect van onze communicatie. We voeren daarom een actief online beleid en zetten social media zoveel mogelijk in om onze doelgroepen te informeren en te betrekken. Met name Facebook is in 2015 veel ingezet en dat heeft geleid tot 921 likers eind 2015, een stijging van ruim 130%.

Twitter telt inmiddels 3907 volgers (een stijging van bijna 30% t.o.v. 2014). Op LinkedIn volgen 501 personen de bedrijfspagina van Fonds 21 (+60%).

De website kende in 2015 37.940 gebruikers met 312.784 paginaweergaves (een lichte stijging ten opzichte van 2014).

Personeel en organisatie
Medewerkers

Met een klein en slagvaardig team is afgelopen jaar hard gewerkt om de aanvragen te behandelen en de aanvragers van goede informatie te voorzien. In de loop van 2015 waren er enkele personele wisselingen. Projectadviseur Jongeren & Maatschappij Job Rijneveld heeft per 1 november een functie elders aanvaard. Projectondersteuner Marit de Beer heeft per 1 oktober eveneens het fonds verlaten.

 

Overzicht medewerkers per 31 december 2015:

 

Directie:

Marie Hélène Cornips

 

Secretariaat:

Suzet van Vucht (per 1 april 2015)

 

Projectadvies:

Marijke Evers

Marlous van Gastel

Joke Ballintijn (per 1 maart 2015)

vacature

 

Projectondersteuning:

Wytske Mullenders (per 1 oktober 2015)

 

Financiën en Bedrijfsvoering:

Tim Roeleveld

Yurda Toktas

Jaarrekening
Balans per 31 december 2015

(na resultaatsbestemming)

Bedragen in €

Staat van baten en lasten over 2015

Bedragen in €

Kasstroomoverzicht over 2015

Bedragen in €

Toelichting bij de jaarrekening

1. Algemene toelichting

 

Activiteiten

De activiteiten van het fonds betreffen het bevorderen van culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten door middel van het toekennen van donaties in de pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

 

Vestigingsadres

Stichting Fonds 21 is feitelijk gevestigd aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht.

 

Verbonden partijen

Stichting Beheer SNS REAAL te Utrecht is een verbonden partij van Fonds 21. De aard van de verbondenheid is gelegen in het feit dat 2 van de 4 bestuursleden van Fonds 21 worden benoemd op voordracht van Stichting Beheer SNS REAAL.

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. De omvang van de financiële verhouding en transacties met Stichting Beheer SNS REAAL zijn in de balans en de staat van baten en lasten tot uitdrukking gebracht.

 

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van de waardering van activa en passiva en de grondslagen voor de bepaling van het resultaat zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

 

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

 

Schattingen

De directie van Fonds 21 maakt schattingen die van belang zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het inzicht noodzakelijk is, worden deze schattingen vermeld bij de toelichting op de betreffende posten.

 

Alle bedragen zijn in euro’s tenzij anders vermeld.

 

 

2. Grondslagen van de waardering van activa en passiva

 

De jaarrekening 2015 is opgesteld in overeenstemming met RJ 640, Verslaggeving voor organisaties zonder winststreven.

 

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd.

 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

Reserves en fondsen

Op grond van een overeenkomst wordt jaarlijks, binnen de grenzen van de toezegging, een zodanig bedrag gesuppleerd door Stichting Beheer SNS REAAL dat het resultaat van het fonds nihil is. Als gevolg hiervan kent het fonds geen reserves en vermogen. Stichting Beheer SNS REAAL staat garant voor de verplichtingen aangegaan door Stichting Fonds 21.

 

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

 

Verplichtingen inzake toegezegde donaties

Verplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de toezegging wordt uitgekeerd.

 

De toegezegde donaties aan aanvragers zijn opgenomen voor de nominaal toegezegde bedragen onder aftrek van betaalde voorschotten.

 

De verplichtingen worden verlaagd indien en voor zover toegezegde donaties geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

 

Operationele leasing

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten gedurende de looptijd van het contract.

 

 

3. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

 

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

 

De toegezegde donaties worden in het jaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, als last in de staat van baten en lasten opgenomen.

 

De baten bestaan uit de vergoeding welke Fonds 21 ontvangt van stichting Beheer SNS REAAL voor de uitvoering van haar activiteiten. De baten worden verantwoord ter hoogte van de jaarlijkse bestedingen (bestedingen aan de doelstelling en uitvoeringkosten eigen organisatie). Derhalve zijn jaarlijks de lasten gelijk aan de baten.

 

Toegezegde donaties die door aanvragers niet worden opgevraagd, worden na het verstrijken van de afrekentermijn ingetrokken en als bate in de staat van baten en lasten opgenomen onder de post ‘Vrijval reeds toegezegde donaties’. Eveneens wordt hieronder opgenomen het verschil tussen toegezegde garanties en de lagere werkelijke afrekening.

 

Afschrijvingen

Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

 

Personeelskosten

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan de medewerkers.

 

Pensioenlasten

Fonds 21 heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

 

De pensioenregeling van Fonds 21 valt onder de Nederlandse Pensioenwet. Fonds 21 betaalt op contractuele basis premie aan het Pensioenfonds. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen onder de overlopende activa indien zij leiden tot een terugstorting of tot vermindering van toekomstige betalingen. Premies die verschuldigd zijn maar nog niet betaald, worden als verplichting op de balans opgenomen.

 

De pensioenregeling van Fonds 21 is ondergebracht bij SNS REAAL Pensioenfonds. Met SNS REAAL Pensioenfonds is een uitvoeringsovereenkomst gesloten.

 

De pensioenregeling betreft een middelloonregeling waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen door de werkgever en de werknemer.

 

Het Bestuur van het Pensioenfonds beslist jaarlijks of en in hoeverre de pensioenrechten en pensioenaanspraken worden geïndexeerd op basis van maximaal de Consumentenprijsindex alle huishoudens. De indexatie wordt gefinancierd vanuit het beleggingsrendement, er is geen reserve voor gevormd en er wordt geen premie voor betaald.

 

De dekkingsgraad van SNS REAAL Pensioenfonds bedraagt ultimo 2015 108,8% (DG UFR, voorgeschreven door DNB) hetgeen hoger is dan de vereiste dekkingsgraad van 105%. Het betreft de voorlopige cijfers van SNS REAAL Pensioenfonds.

 

Rente en bankkosten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Toelichting op de balans per 31 december 2015

4. Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds ook al zijn zij inmiddels volledig afgeschreven. Het verloop is als volgt:

 

5. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds. Het verloop is als volgt:

 

6. Vorderingen en overlopende activa

De vordering op Stichting Beheer SNS REAAL is niet rentedragend. Van de vordering heeft € 802.667 een langlopend karakter. De ontvangst van de vordering is afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte van Fonds 21. Er zijn geen aanvullende contractuele bepalingen en er zijn geen zekerheden gesteld. Het verloop van de rekening courant met Stichting Beheer SNS REAAL is als volgt:

De overige vorderingen en vooruitbetaalde posten bestaan uit pensioenpremie en de huur van het eerste kwartaal 2016.

 

 

7. Liquide middelen

Het betreft direct opvraagbare banktegoeden, met uitzondering van de bankgarantie ad € 21.278,09 afgegeven voor de huurovereenkomst met Creative Valley.

 

8. Langlopende schulden

Van de toegezegde donaties aan aanvragers is het deel dat betrekking heeft op de jaren na 2015 verantwoord onder de langlopende schulden. De langlopende schulden hebben een looptijd van meer dan één en minder dan vijf jaar.

 

 

9. Kortlopende schulden

De toegezegde donaties aan aanvragers betrekking hebbend op de jaren tot en met 2015 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Eventuele voorschotbetalingen zijn in mindering gebracht. De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

 

 

10. Belastingen en premies

 

11. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

 

Huurverplichtingen

Het bureau van het fonds is gevestigd in Creative Valley aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht welk pand met ingang van 1 augustus 2014 is gehuurd voor een periode van 5 jaar plus een aansluitende periode van 5 jaar tegen een te indexeren huursom van € 93.100 per jaar. Hiervoor is als zekerheidsstelling een bankgarantie afgegeven zoals vermeld in de toelichting op de liquide middelen.

 

De specificatie van de huurverplichtingen is als volgt:

Operationele leasing

Er wordt een auto en een copier geleased met als expiratiedata 18 december 2019 en 30 september 2020. Het jaarlijkse leasebedrag bedraagt in totaal € 27.072.

 

De specificatie van de verplichtingen uit hoofde van operationele leasing is als volgt:

Gedurende het verslagjaar zijn de volgende betalingen inzake operationele leasing in de staat van baten en lasten verwerkt:

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

12. Baten

 

Bijdrage van Stichting Beheer SNS REAAL

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden de totale bestedingen van Fonds 21 in 2015 te vergoeden.

 

Verkoop inventaris Maliebaan

Vanwege de verhuizing van het Fonds naar een kleiner kantoor, is een deel van de inventaris verkocht. Deze is als een incidentele opbrengst geboekt.

 

 

13. Besteding aan de doelstelling

14. Uitvoeringskosten eigen organisatie

De verwachte omvang van het medewerkersbestand  voor 2016 is 9 FTE. Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de medewerkers van Fonds 21 is vastgelegd in en gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling. De beloning van de directeur wordt vastgesteld door het bestuur en valt buiten de Arbeidsvoorwaardenregeling. Zie navolgend onder Kosten bestuur en commissies voor het beleid ten aanzien van de beloningen van leden van het bestuur en de commissies.

 

Huisvestingskosten

2015 was het eerste volledige boekjaar waarin gewerkt is vanuit Creative Valley. Dat heeft een gunstig effect op de huisvestingskosten.

 

Automatiseringskosten

Door toenemende digitalisering en procesverbetering middels aanpassingen in de workflows, zijn de kosten van automatisering hoger dan begroot.

 

Kosten bestuur en commissies

De structuur van belonen van leden van het bestuur is gewijzigd in 2012. Bestuurders ontvangen een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding met inachtneming van het bepaalde in het Besluit 6 april 2010 inzake ANBI, het Besluit Vergoedingen Adviescolleges en Commissie en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Bestuurders die tevens bezoldigd worden als bestuurder van Stichting Beheer SNS REAAL ontvangen geen vergoeding van Fonds 21.

 

Commissieleden ontvangen met ingang van december 2012 een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding per vergadering waar zij aanwezig zijn met inachtneming van het bepaalde in het Besluit 6 april 2010 inzake ANBI, het Besluit Vergoedingen Adviescolleges en Commissie en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

 

Communicatiekosten en PR

De kosten van de website en inhuur van externe communicatie zijn hoger dan begroot.

 

VASTSTELLING

De jaarrekening is opgesteld door de directie en is vastgesteld door het bestuur op 9 maart 2016.


mr. E.H. Swaab
Voorzitter

 

mr. N. Albayrak
Vice-voorzitter

 
drs. A.H.A. Hoevernaars RA
Bestuurslid

 

drs. J.M. Overmeer
Bestuurslid

 

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is hier te downloaden.

 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

De statuten bevatten geen specifieke bepaling ten aanzien van de resultaatbestemming. Door de aard van de organisatie zijn de baten en lasten over het boekjaar aan elkaar gelijk. Met inachtneming van voorgaande heeft het bestuur de jaarrekening in haar vergadering van 9 maart 2016 vastgesteld.

 

Gebeurtenissen na Balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

 

Colofon
Colofon

Deze site is een uitgave van Stichting Fonds 21, Utrecht

 

 

Ontwerp en technische realisatie:

 

Vruchtvlees, Den Haag

 

Beeld:

 

De gebruikte foto’s zijn afkomstig van websites van organisaties of projecten

die door Fonds 21 in 2015 gesteund zijn. Diegenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot Fonds 21 wenden.